U bent hier

Arbeidsmarktonderzoek en APK

U ziet elke dag in de praktijk de grote uitdagingen waar we voor staan. Om bij die ontwikkelingen te ondersteunen, verricht Care2Care al jarenlang zelfstandig regionaal arbeidsmarktonderzoek. Voorzien van duiding brengen we de relevante gegevens van de sector Zorg en Welzijn in kaart. Zo beschikt u over de juiste kennis en inzicht met perspectief op de toekomst.

Door de vertaling van het landelijk arbeidsmarktonderzoek en -analyse naar regionaal niveau maakt Care2Care de onderbouwing waarmee de organisaties gezamenlijk of individueel hun arbeidsmarktstrategie kunnen ontwikkelen in de arbeidsmarktregio’s Holland Rijnland en Midden- Holland (ook wel Rijn Gouwe genoemd).

 

DOWNLOADS:

 

 

UPDATE REGIONAAL ARBEIDSMARKTONDERZOEK RIJN GOUWE NOVEMBER 2016:

"Omslagpunt tekort in zorg op niveau 3 al bereikt?"

Een van de conclusies uit het Regionaal Arbeidsmarktonderzoek Rijn Gouwe 2016 was dat het omslagpunt naar tekorten in de zorg pas in 2019 zou optreden.  De gegevens in dit onderzoek liepen tot eind 2015.
Na publicatie bleek dat veel werkgevers al in de zomer dat omslagpunt bemerkten. Nu al bleek het moeilijk om aan geschikt personeel te komen vanaf niveau 3. Aangezien dit haaks staat op onze eerdere conclusies heeft Care2Care opnieuw onderzoek verricht naar de personeelsontwikkelingen. Om een zo scherp mogelijke conclusie te trekken hebben we personeelsdata tot en met september 2016 gebruikt. Negen maanden meer dan ons onderzoek van afgelopen zomer.

 

REGIONAAL ARBEIDSMARKTONDERZOEK 2016 RIJN GOUWE

In deze rapportage maken we de kenmerken van de arbeidsmarkt in de regio Rijn Gouwe zichtbaar. Dit koppelen we aan een analyse van de zorg en welzijnsopleidingen in de regio. Ook de ontwikkeling in het aantal inschrijvingen en diploma’s is hierin meegenomen.

Ook op organisatieniveau bieden we doorkijkjes. Naar specifieke kenmerken en de opbouw van functies en de gevolgen van vergrijzing binnen de regio Rijn Gouwe. Dit doen we met behulp van het door Care2Care ontwikkelde unieke instrument ArbeidsmarktPrestatieKaart (APK). Zo is de APK een organisatiespecifieke interpretatie van arbeidsmarkttrends, -ontwikkelingen en -cijfers in deze regio. Deze geven houvast bij het bepalen van prioriteiten voor (strategisch) HRM beleid.
De kracht van het rapport is:

  • de samenvatting van alle actuele en relevante informatie per regio in een paar pagina’s
  • de helder weergegeven grafieken die de cijfers met ontwikkelingen in de regio verduidelijken,
  • de nieuwe, frisse inzichten en denkrichtingen die zichtbaar worden.

 

ORGANISATIE SPECIFIEKE RAPPORTAGE

Organisaties die cijfers aanleveren en daarmee bijdragen aan de APK ontvangen naast de arbeidsmarktrapportage ook een organisatie specifiek rapport.

APK kent vele mogelijkheden. Zo kunnen organisaties personeelscijfers van verschillende locaties met elkaar laten vergelijken of benchmarken met een specifieke branche uit zorg en welzijn. Op basis van aangeleverde cijfers kan Care2Care zowel op landelijk niveau als binnen een organisatie (tot op afdelingsniveau) allerlei data vergelijken, zoals de leeftijdsverdeling en de trend van het aantal 50-plus werknemers, het aantal in dienst getreden en afgevloeide werknemers in een bepaalde periode, het ziekteverzuim, de contractgrootte en de ontwikkeling van de functieniveaus. Door clustering van functienamen kunnen hoofdgroepen van medewerkers onderscheiden worden zoals zorg, facilitair en management.
Op aanvraag is het mogelijk een maatwerk rapportage te leveren op basis van uw vraagstelling.
Heeft u hierover vragen of behoefte aan advies, neem dan contact op met Chris Boeijinga via (0182) 35 60 35 of chris@care2care.nl

 

GOED OM TE WETEN:

Brondata
Voor de APK gebruiken we de anonieme data (de zogeheten brondata) die werkgevers uit onze regio beschikbaar stellen. De gemaakte tabellen en grafieken die we hierop baseren, bieden daardoor een goed beeld, maar vormen niet de absolute waarden voor de gehele regio.

Niet alle werkgevers in de regio Rijn Gouwe nemen deel aan de APK. Gezien het brede belang voor de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn zijn aan deelname geen kosten verbonden. Voor een nog beter beeld van de regionale arbeidsmarkt op functieniveau zijn meer cijfers nodig. Helpt u ons hier mee verder?
Wilt u meer weten over de APK, wilt u deelnemen of bent u nieuwsgierig naar de achtergronden en onderbouwing van ons onderzoek, neem dan gerust contact op.
 

Bescherming persoonsgegevens
Care2Care verwerkt persoonsgegevens. Naar aanleiding van de verwerking van deze persoonsgegevens heeft Care2Care deze verwerking gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Aan de gegevens die worden verwerkt zijn geen namen verbonden. De persoonsgegevens worden geanonimiseerd en uitsluitend gehanteerd ten behoeve van de werving en selectie van medewerkers voor zorg- en welzijnsinstellingen in de regio en het verrichten van arbeidsmarktonderzoek.

Care2Care sluit met organisaties die deelnemen aan de ArbeidsMarktPrestatiekaart een samenwerkingsovereenkomst waarbij de geheimhouding van de gegevens wordt gewaarborgd.

Chris Boeijinga, directeur van Care2Care, is in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens de functionaris voor gegevensbescherming.