U bent hier

Arbeidsmarktonderzoek en APK

 

ARBEIDSMARKTONDERZOEK ZORG EN WELZIJN IN RIJN GOUWE 2017

Care2Care is de regionale arbeidsmarktorganisatie binnen de sector zorg en welzijn in de regio Rijn Gouwe. Van belang is dat de regionale arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften aan personeel voor zorg en welzijn.
Via een arbeidsmarktonderzoek wil Care2Care inzicht bieden in de huidige en toekomstige ontwikkelingen (tot 2020/2030) die van belang zijn voor de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn in de regio. Data-adviesbureau Tympaan heeft het arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft twee doelstellingen. Allereerst ondersteunt dit onderzoek de sector zelf bij het formuleren van beleid. Ten tweede wil Care2Care de regionale politiek bewust maken van deze ontwikkelingen in én rondom de sector zorg en welzijn en de rol van gemeenten in het arbeidsmarktbeleid voor de sector benoemen. Van belang is dat gemeenten met hun beleid tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Download hier het volledige Arbeidsmarktonderzoek zorg en welzijn in Rijn Gouwe 2017.

 

Een korte samenvatting van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en oplossingsrichtingen:

Na een aantal jaren van dalende werkgelegenheid neemt tussen 2015 en 2016 de werkgelegenheid in de zorg weer toe. Verwacht wordt dat deze toename de komende jaren doorzet. Immers, de bevolking vergrijst en de levensverwachting neemt toe. Hierdoor groeit de zorgvraag en wordt deze steeds complexer. Daarnaast heeft de zorg te maken met toenemende kwaliteitseisen. Zo wordt er bijvoorbeeld voor gepleit om de bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg te verhogen van 1,3 naar twee gekwalificeerde medewerkers op een groep van acht bewoners. Op grond hiervan kan verwacht worden dat de vraag naar hoger opgeleid personeel in de zorg sterk zal toenemen.
Hoewel het aantal eerstejaars studenten en gediplomeerden in veel studies binnen de gezondheidszorg op mbo-, hbo- en wo-niveau is toegenomen is dit niet voldoende om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. De sector welzijn heeft vooral te maken met een sterke werkgelegenheidsgroei in de kinderopvang. Ook hier geldt dat een toename van de vraag naar kinderopvang en een toename van kwaliteitseisen ervoor zorgen dat er een grote behoefte is aan personeel en dan met name op mbo-4 niveau en waarschijnlijk ook op hbo-niveau. Deze sector heeft te maken met een sterke afname van het aantal studenten en gediplomeerden dat opgeleid wordt voor de sector. Ook hier zal de komende jaren nieuw aanbod op de arbeidsmarkt vanuit het onderwijs onvoldoende zijn.

 

Oplossingsrichtingen versterking arbeidsmarkt zorg en welzijn Rijn Gouwe

Voor alle betrokken organisaties:
Stel een ‘Actieprogramma 2023’ op dat op draagvlak voor de uitvoering kan rekenen van alle betrokken partijen en dat een doorkijk biedt voor de langere termijn.

Voor werkgevers en onderwijsinstellingen:
Interesseer jongeren voor een opleiding en baan in zorg en welzijn door het imago van de sector te verbeteren. Zet hiervoor instrumenten in die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.

Voor werkgevers:
Zet al het beschikbare personeel (lager en hoger opgeleid) in. Taakherschikking en een optimale functiemix kunnen nog meer ingezet worden om bij te dragen aan de inzet van al het beschikbare personeel.
Verbeter het werkklimaat om nieuwe instroom en behoud van werknemers te bevorderen en uitstroom te beperken. Denk hierbij onder meer aan faciliteiten voor mantelzorgers en exitgesprekken om inzicht te krijgen in het ervaren werkklimaat en redenen van uitstroom.

Voor onderwijsinstellingen:
Pas de toerusting en opleiding van zorgprofessionals aan aan veranderingen in de zorg en zorg ervoor dat studenten een realistisch beroepsbeeld ontwikkelen. Dit kan bijdragen aan het verhogen van het opleidings- en beroepsrendement.

Voor gemeenten:
Zorg voor een aantrekkelijk woonklimaat voor jongeren door te zorgen voor voorzieningen, woonruimte en opleidingsmogelijkheden om jongeren te binden aan de regio.

 

 

DE CARE2CARE ARBEIDSMARKTPRESTATIEKAART EN ORGANISATIE SPECIFIEKE RAPPORTAGE

Een van de instrumenten die gebruikt wordt voor het arbeidsmarktonderzoek is de door Care2Care ontwikkelde en unieke ArbeidsmarktPrestatieKaart (APK)
Op basis van aangeleverde cijfers vanuit zorg- en welzijnsorganisaties kan Care2Care zowel op landelijk niveau als binnen een organisatie (tot op afdelingsniveau) allerlei data vergelijken, zoals de leeftijdsverdeling en de trend van het aantal 50-plus werknemers, het aantal in dienst getreden en afgevloeide werknemers in een bepaalde periode, het ziekteverzuim, de contractgrootte en de ontwikkeling van de functieniveaus. Door clustering van functienamen kunnen hoofdgroepen van medewerkers onderscheiden worden zoals zorg, facilitair en management.
APK kent vele mogelijkheden. Zo kunnen organisaties personeelscijfers van verschillende locaties met elkaar laten vergelijken of benchmarken met een specifieke branche uit zorg en welzijn.

Organisaties die cijfers aanleveren en daarmee bijdragen aan de APK ontvangen naast de arbeidsmarktrapportage ook een organisatie specifiek rapport.
Benieuwd naar een organisatie specifiek rapport? Download hier een voorbeeld.

Op aanvraag is het mogelijk een maatwerk rapportage te leveren op basis van de vraagstelling.
Heb je hierover vragen of behoefte aan advies, neem dan contact op met Chris Boeijinga via (0182) 35 60 35 of chris@care2care.nl

 

Goed om te weten:

Brondata
Voor de APK gebruiken we de anonieme data (de zogeheten brondata) die werkgevers uit onze regio beschikbaar stellen. De gemaakte tabellen en grafieken die we hierop baseren, bieden daardoor een goed beeld, maar vormen niet de absolute waarden voor de gehele regio.

Niet alle werkgevers in de regio Rijn Gouwe nemen deel aan de APK. Gezien het brede belang voor de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn zijn aan deelname geen kosten verbonden. Voor een nog beter beeld van de regionale arbeidsmarkt op functieniveau zijn meer cijfers nodig. Help jij ons hier mee verder?
Wil je meer weten over de APK, wil je deelnemen of ben je nieuwsgierig naar de achtergronden en onderbouwing van ons onderzoek, neem dan gerust contact op.
 

Bescherming persoonsgegevens
Care2Care verwerkt voor het arbeidsmarktonderzoek persoonsgegevens. De persoonsgegevens die Care2Care van de instellingen in de regio ontvangt, worden geanonimiseerd en uitsluitend gehanteerd ten behoeve van het verrichten van onderzoek van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Er worden dus geen namen en adressen van personen aangeleverd.

Care2Care sluit met organisaties die deelnemen aan de ArbeidsMarktPrestatiekaart een verwerkersovereenkomst waarbij de privacy volgens de AVG-regels gewaarborgd wordt.

Heb je vragen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens t.b.v. het arbeidsmarktonderzoek en de ArbeidsMarktPrestatiekaart, neem dan contact op met Chris Boeijinga, directeur Care2Care, via (0182) 35 60 35.