U bent hier

Arbeidsmarktbeleid

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn in onze regio begint steeds krapper te worden. Demografische ontwikkelingen, stelselwijzingen en een aantrekkende economie beïnvloeden de krapte op de arbeidsmarkt alsook politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Innovatie Kwaliteit Kinderopvang zijn voorbeelden van ontwikkelingen die een extra vraag creëren op de arbeidsmarkt. Niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief. Ook de behoefte aan mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe, met als risico de overbelasting van werkende ouders. Huisvesting wordt voor jongeren steeds meer een probleem door de houding van hypotheekverstrekkers, beperkte huisvestingsmogelijkheden en daardoor hogere woonlasten. Het moeten hebben van meerdere contracten komt steeds vaker voor. Niet alleen stelt het werk in Zorg en Welzijn hogere (kwalificatie)eisen, ook hebben steeds meer mensen ondersteuning nodig in hun maatschappelijk functioneren als gevolg van allerlei technologische en ICT-ontwikkelingen. Zo is zelfs het reizen met openbaar vervoer voor veel mensen een onneembare vesting geworden.

 

 

In het rapport van de commissie InnovatieZorgberoepen & Opleidingen staat ‘Anders kijken, anders doen’ centraal. Dat zou ook moeten gelden voor de regionale arbeidsmarkt. Niemand weet wat de lange termijn zal brengen, maar er tekenen zich wel de volgende ontwikkelingen af:

 

   ✓ Vergrijzing

   ✓ Ontgroening

   ✓ Verdere toename van de vraag naar zorg en ondersteuning

   ✓ Zorg en ondersteuning eisen meer kennis en competenties

   ✓ Flexibiliteit arbeidsmarkt

   ✓ Afname binding van medewerkers

   ✓ Toename ambulante zorg en kleinschalige voorzieningen (WLZ, 1e-lijn)

   ✓ Toename automatisering en informatietechnologie

 

Perspectief 2030: oplossingen voor de lange termijn

Als wordt gekeken naar de lange termijn zal de regio Rijnstreek een regio zijn met twee te onderscheiden subregio’s: Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. De krapte aan personeel in Zorg en Welzijn zal in de gehele regio toenemen. In Midden-Holland zal dat veel sterker zijn dan in de rest van de regio.

Midden-Holland vertoont de kenmerken van een krimpregio: voor jongeren van hoger cognitief niveau is geen scholingsaanbod, waardoor zij de regio zullen verlaten. Het woningaanbod is onvoldoende (te weinig en te duur) voor starters op de woningmarkt (èn arbeidsmarkt) om deze groep na de opleiding terug te laten keren naar de regio. Onderwijl neemt de vergrijzing en vraag naar zorg en ondersteuning toe. Als regio is Midden-Holland in zichzelf gekeerd, zonder een breed erkende centrum-gemeente en zonder duidelijk sociaal-economisch profiel. Hierdoor, maar zeker ook door het gebrek aan doorgroeimogelijkheden in het onderwijs, zal Midden-Holland zich te midden van Utrecht, Leiden, Den Haag en Rotterdam geconfronteerd zien met een uitstroom van de benodigde arbeidskrachten voor Zorg en Welzijn.

In Zuid-Holland Noord zijn de noodzakelijke randvoorwaarden beter aanwezig, alhoewel de huisvestingslasten en congestie een steeds groter probleem zullen vormen. Een betere samenwerking van werkgevers kan in Zuid-Holland Noord de nodige positieve effecten op de arbeidsmarkt teweegbrengen. Deze samenwerking van werkgevers is in Midden-Holland juist weer sterker ontwikkeld.

Het kernprobleem zal echter (en dat geldt niet alleen voor Zorg en Welzijn) toch een schaarste aan personeel èn vrijwilligers zijn. Een perspectief naar 2030 omvat daarmee per definitie de inbedding van automatisering, technologisering en ICT. Zowel binnen het werk als binnen het onderwijs.

Om alle ontwikkelingen het hoofd te bieden en oplossingen te realiseren is eendrachtig samen werken cruciaal: een samenwerking van werkgevers, onderwijs en lokale overheden. Want alleen samen kunnen we een evenwichtige arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn realiseren. Nu en in de toekomst.

 

                                    Zelf ben je goed, samen ben je beter

 

Voor een gezonde arbeidsmarkt ontplooit Care2Care een aantal activiteiten: